دسته‌بندی محصولات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

09223596138
دسته‌بندی محصولات

لارو درمانی

لارو درمانی در زخم های مختلف(ماگوت تراپی)


⭕️در منابع اسلامی اومده که، کرمهایی در بدن ایـوب پیـامبر ظاهر شد و پس از اون، زخـمهـای بـدن او بهبـود پیدا میکنه.
⭕️ منـابع تاریخی هم استفاده سرخپوستان مایایی و برخی قبایل اسـپانیایی رو از کرمها برای درمـان زخـمهـا نشـان مـیده
اولـین گزارشها درباره استفاده از لارو برای درمان زخـمهـا بـه دوران باستان برمیگرده.
⭕️از قـرن ۱۶بـه بعـد پزشکان مختلف در جبهه های جنگ تـأثیر لارو مگـسهـا را در درمان زخمها در سالهای ۱۸۶۰ ،۱۸۲۷ ،۱۵۵۶و ۱۹۲۰گـزارش کردند.
⭕️اولین بار در سال ۱۵۵۶پزشک مخصوص هنـری سوم در فرانسه اهمیت لارو مگـسهـا را در درمـان بیمـاریهـا گزارش کرد. در سال ۱۸۲۷سرپرست تیم پزشکی ارتش نـاپلئون اهمیت لارو مگسها را در درمان زخمها گزارش نمود.
⭕️در سال ۱۹۲۰افسر پزشک ارتش آمریکا کـه در جریـان جنگ جهانی اول برای مداوای زخمی ها به جبهـه هـای فرانسـه
اعزام شده بود، در حین کار زخمهای دو سرباز نظـرش را جلـب کرد در زخمهای این سربازان تعداد زیادی لارو مگـس مشـاهده کرد و ناباورانه ملاحظه کرد که در بدن آنهـا تـب وجـود نـدارد؛زخمها عفونت نکرده و در بهبودی زخمها تسریع قابـل تـوجهی حاصل شده است.
✅امروزه نیز پزشکان از اثـرات معجـزه آسـای اسـتفاده از لارو گونه هایی از مگس برای درمان برخی از انواع زخـمهـا اسـتفاده
میکنند.

⭕️اولین مطالعات علمی درباره کـاربرد مـاگوتهـا توسـط پزشکی به نام دکتر دبلیواس بایر آغاز شد.
⭕️در طــول دهــه ۱۹۲۰و ۱۹۳۰بــایر درمــان موفقیــت آمیــز عفونتهای استخوان و زخمهای مزمن پا در بیش از ۹۰بیمار را
با استفاده از ماگوتها گزارش کرد.
✅کشف پنی سیلین و داروهـای سولفا در دهه ۱۹۴۰باعث توقف در ماگوت تراپی شد امـا درحال حاضر با ظهور میکروبهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیـکهـا طب انسانی دوباره بـه لارودرمـانی روی آورده اسـت.
✅ FDA در سال ۲۰۰۴این روش را تأیید
کرده است.
⭕️ لارودرمانی عـلاوه بـر آمریکا که موج جدید استفاده از این روش در آن کشور آغاز شده در کشـورهایی نظیــر انگلســتان و آلمــان نیــز بســیار رواج دارد.
به طوری که تا سال ۲۰۰۴ هفتادهزار نفر در انگلستان با ایـن روش درمان شده اند.
لارودرمانی در عصر جدید زخمهای دارای بافت مرده، زخـمهـای چرکـی و قانقاریـایی گزینه های خوبی برای لارودرمانی هستند.
⭕️به طورکلی کاربرد لارو برای یک زخم به عنوان آخرین روش دفاعی معمولاً پس از ایـنکه بیمار ماه ها مورد درمان آنتی بیوتیکی و جراحی قرار گرفتـه و موفقیتی حاصل نشده است، مورد استفاده قرار میگیرد.

⭕️یکی از پیشتازان استفاده از لارودرمانی در عصـر جدیـد دکتـر شـرمن است.
وی اولین بار روش لارو درمـانی ((Maggot Therapyرا روی خود آزمایش کرد؛ به این ترتیب کـه در اتـاق عمـل بـه
دستور وی زخم بزرگـی در پـایش ایجـاد کردنـد و سـپس خـود
شخصاً لاروهای Lucilia sericataرا در زخم قرارداد و ضمن مشاهده فعالیت لاروها و تأثیر شگفت انگیز آنها در درمـان زخـم؛ نشان داد که لاروها کوچکترین تأثیر سوء برای بدن انسان ندارند.
او یکی از موارد شـگفت انگیـز لارودرمـانی را مـوردی ذکـر میکند که در آن روده یک زن سوراخ شده و عفونت منتشر شده
در ناحیه شکم به دیواره روده آسیب رسانده بود. از آنجا که عمل جراحی برای برداشتن نسـوج مـرده روده بسـیار خطرنـاک بـود، پزشکان تصمیم گرفتند استفاده از لاروها را امتحان کنند. شـکم بیمار باز شد و پس از قراردادن دو هـزار لارو روی نسـوج مـرده پانسمان انجام شد. دو روز بعد ماگوتهـا برداشـته شـدند. هـیچ بافت مرده ای باقی نمانده بود. این زن بهبود یافت بدون این کـه نیاز به هیچگونه عمل جراحی دیگری داشته باشد.
لاروی که بیشتر بـرای ایـن کـار مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد مربوط به خانواده Calliphoridaeو به ویژه Lucilia
sericataو Phormia reginaاست که تنها از نسـوج مـرده تغذیه میکنند. مگسی که این لارو را میگذارد، مگـس خـانگی
نیست بلکه در بیابانها زندگی میکند.
این مگس از فرسنگها و کیلومترها عفونت را تشـخیص مـیدهـد و بـه سـمت آن پـرواز میکند و روی آن تخم میگذارد.

✅میتوان همزمان بـا عملیـات لارودرمـانی از سـایر روشهای درمان آنتی بیـوتیکی نیـز اسـتفاده کـرد اگرچـه بیماری که از این روش استفاده میکنـد بـه آنتـی بیوتیـک نیـاز ندارد، زیرا خود این لارو آنتی بیوتیک Allantoinدارد کـه روی زخم میریزد.
اصـولاً زخـمهـایی کـه بـه آنتـی بیوتیـک جـواب نمیدهنـد یـا بـهدلیـل وجـود نسـوج گندیـده و عفونـت کـرده آنتـی بیوتیـک بـه آنهـا نمـیرسـد، گزینـه هـای مناسـبی بـرای ماگوت تراپی هستند. زیرا برای رسیدن آنتی بیوتیک بایـد جریـان خون در محل جراحت وجود داشته باشد و ابتدا باید عفونت را بـا اســتفاده از عمــل جراحــی برداشــت.
⭕️مکانیسم عمل لاروها
مکانیسم عمل لاروها بهصورت ذیل میباشد:
✅در بزاق لاروها آنتی بیوتیک Allantoinوجود دارد کـه روی طیف وسیعی از باکتریها مؤثر است؛
✅لاروها همچنین آمونیاک تولیـد مـیکننـد کـه خاصـیت میکروب کشی بـالایی دارد و همچنـین pHزخـم را بـه حـدود
۸ – ۸/۵میرساند که در این pHکلونیزه شدن باکتریها دچـار مشکل شده و بهبود زخم تسریع میشود؛
✅در قسمت سر لاروها نیـز موهـای نـوک تیـز و فراوانـی وجود دارد که برخورد فیزیکی آن با میکـروبهـا سـبب نـابودی
قسمت قابل توجهی از آنها میشود؛
✅لاروها موادی شبیه اینترولوکین ۶هم ترشح میکنند که سبب تسریع در بهبودی زخم و به وجود آوردن فیبروبلاسـتهـا
میشوند؛
✅لاروها همچنین با جنب و جوش و حرکات فراوان خود در زخم که ماساژ خفیفی به آن میدهند، سبب خونرسانی بیشتر به محل زخم میشود؛
✅اشعه ایکس کوچکترین تـأثیری روی لاروهـا نـدارد و فعالیت لاروها لحظه به لحظه زخم را کوچکتر میکنند در حـالی
که با روش جراحی به علت این که همراه بـا برداشـتن قسـمت عفونی و نکروزه، قسمتی از بافت سالم هم توسط جراح برداشـته میشود زخم بزرگترمیشود .

⭕️لاروها بافت مرده را از بین میبرند و ساخت بافت زنـده و سالم را فعال میکنند. زخم را از باکتریها پاکسازی مـیکننـد،
در حالی که به بافت زنده و سالم آسیبی نمیرسانند. این لاروهـا بافت نکروزه و عفونی را میخورند و بعد خودشان از زخم بیرون میروند.
⭕️لارودرمانی روشی شناخته شده برای درمـان زخـمهـا و عفونتهای مزمن است که در دنیا انجام میشـود. در ایـن روش لارو حشره استریل را پس از این که از تخـم بیـرون آمـد، روی زخم میگذارند تا از بافت مرده زخم تغذیه کنند. وقتی لاروها به مرحله بلوغ رسیدند، دیگر از زخم تغذیه نمیکنند، سپس آنهـا را تعویض میکنند و لاروهای دیگری روی آن قرار میدهند

⭕️فواید عمومی لارو درمانی
✅در لارو درمانی نیاز به جراحی و برداشـتن بافـت عفـونی نمیباشد.
✅زمـان درمـان در ایـن روش کوتـاه مـیباشـد ) ۳روز در زخمهای عفونی و ۴ماه در زخمهای عفونی دیابتی(
✅نیاز به بستری شدن در بیمارستان نمیباشد.
✅در طول درمان فقط نیاز به اکسیژن دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویزیت منزل در تهران و مازندران توسط متخصصین بین المللی زخم

X
× چطور میتونیم کمکتون کنیم؟